scol.nl


Wat is de SCOL

De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een configuratiehandleiding en een inhoudelijke gebruikershandleiding. Het meetinstrument SCOL is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie stelt.

De SCOL kunt u los van een lesmethode gebruiken. Kiest u voor de ondersteuning van een methode, dan sluit ‘Kwink’ goed aan op de metingen van de SCOL. Het is echter ook mogelijk om de SCOL samen met andere methoden te gebruiken. Met de SCOL-scores brengt u de sociale competentie van uw leerlingen systematisch in kaart. Daarom gebruikt u de SCOL wanneer u:

  • de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig wilt aanpakken;
  • met de uitkomsten van de SCOL-scores uw onderwijs inhoudelijk vorm wilt geven;
  • leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor wilt zijn;
  • het welbevinden en de sociale veiligheid van uw leerlingen wilt monitoren.

De SCOL SO

De SCOL SO is in een aantal opzichten anders dan SCOL PO. Bij SCOL SO zijn er andere richtlijnen voor het invullen van de vragenlijst. U houdt rekening met verschillende stoornissen en beperkingen. De handleiding beschrijft uitvoerig op welke manier u dit kunt doen.

De normen in de SCOL voor het regulier onderwijs zijn gebaseerd op onderzoek onder leerlingen van reguliere basisschoolleerlingen. Het zou niet juist zijn deze normen ook te gebruiken voor SO-leerlingen. Om de resultaten van de leerlingen toch te kunnen interpreteren, wordt in de SO-versie de rangorde van de scores van de leerlingen in de groep als uitgangspunt genomen. Hierdoor kunt u zien op welke leerlingen de groepsaanpak zich moet richten en welke leerlingen in aanmerking komen voor een intensieve aanpak. Ook ziet u – net als in de reguliere versie – op welke categorieën van sociale competentie de groepsaanpak zich zou kunnen richten en welke voor een individuele leerling van belang zijn. De SCOL SO biedt hiermee goede aanknopingspunten voor het onderwijs, zowel aan de groep als aan individuele leerlingen.

De SCOL is ontwikkeld in samenwerking met de CED-Groep en Rovict B.V.

Bekijk hier de demovideo.


Bestel SCOL